مشخصات کلي

نام درس: رياضي پايه ي دوم.                        مدت:4  زمان:                                                   صفحه: تهيه کننده:                                             طرح درس:           شماره                                                موضوع:جمع                  

هدف کلي

جمع هاي اساسي نوع دوم

هدفهاي جزئي

دانش آموزان بتوانندشکل هاي مربوط به جمع اساسي را جدا کنند، بايک بسته ي ده تايي ويکتايي مابين2تا9يک عدد دورقمي درست کنند.

رفتارهاي ورودي

ارتباط حاصل جمع يک بسته ي ده تايي با چند يکي را با حاصل جمع اساسي را بيان کند.

روش ها

ايفاي نقش ، پرسش وپاسخ ، نمايشي(مجسم ، نيمه مجسم ، مجرد)

موادآموزشي

خوددانش آموزان ، مهره هاي رنگي ، کتاب ، تابلو ، گچ.

مدل کلاسي

گروهي ، گرد ، يو

نحوه تعامل

نوشتن چند تمرين در تابلو ، انجام تمرينات درکتاب ، رفع اشکالات ، وکنترل

مفاهيم کليدي

جمع يک بسته ي ده تايي وباچنديکي ، وحاصل جمع دوعدد يک رقمي باهم.

ارائه ي زمان

آمادگي ايجادانگيزه

حضور وغياب ، توجه به روحيه ي دانش آموزان ، جمع هاي که حاصل آن ها يک رقمي است به ياد

بسپارند.

 

 5

ارزشيابي

تشخيصي

دادن چند تمرين درتابلو وحل آنها از جمع اساسي نوع اول جدول ارزشهاي مکاني يکي وده تايي.                                                           نمونه فعاليتهاي معلم                           نمونه فعاليتهاي دانش آموز

دقيقه

5

ارائه ي درس

براي بدست آوردن حاصل جمع    =5+7

ابتدا 7 نفر دانش آموزبه پاي تابلو آورده بعد 5 نفرراصدا کرده بعد از سؤال که چند نفر درسمت راست وچند نفردرسمت چپ ، دوباره يک نفر را صدا کرده تا باآنها يک دسته ده تايي

جداکندوبيان کند چند يکي باقي مي ماند...

نيمه مجسم انجام چند تمربن درتابلو وحل آنها توسط دانش آموزان.

پاسخ به تمرينات ، تابلوجمع ها(ايجادآمادگي)

جدا کردن دسته هاي ده تايي وبيان يکي درسمت چپ.

انجام تمرينات مربوط به درس جمع اساسي نوع دوم فعاليت گروهي براي رفع اشکالات همديگر.

دقيقه   15

 

ارزشيابي تکويني

دادن تکاليف پاياني درس جديد.

دقيقه

5

نتيجه گيري جمع بندي

دانش اموزان بعد از تدريس وآموزش ياد خواهند گرفت که جمع دو عدديک رقمي با حاصل دورقمي از بسته ي ده تايي چقدر يکي درست مي شودو در جمع دوعدد يک رقمي با حاصل دورقمي اول بايد عددبزرگتر نوشته شود.

دقيقه

5

ارزشيابي پاياني

سوالات تمريني با توجه به شکل حاصل عبارات زير را بدست آورند(تابلو ، دفتررياضي)

دقيقه

5

تعين

تکاليف

دادن تکاليف پايان درس واز دانش آموزان مي خواهيم تمرينات صفحه ي 41الي40 رايک بار ديگر در دفتر رياضي بنويسند وچند تمرين ديگر با کمک پدر ومادر خود انجام دهند.

دقيقه

5

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط در ۸۹/۰۷/۲۵ |