تبدیل واحدهای مهم به هم دیگر

يك متر = 100سانتي متر

100سانتي متر = يك متر

براي تبديل متر به سانتي متر عدد مربوط را × 100مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به متر عدد مربوط را ÷100مي كنيم.

يك كيلومتر = 1000متر

 

1000متر = يك كيلومتر

 

براي تبديل كيلومتر به متر عدد مربوط× 1000 مي كنيم.

براي تبديل متر به كيلومتر عدد مربوط÷1000مي كنيم.

براي تبديل كيلومتر به سانتي متر عدد مربوط ×100000مي كنيم.

براي تبديل سانتي متر به كيلومتر عدد مربوط÷ 100000مي كنيم.

یک هکتار = 10000 متر مربع

10000متر مربع=يك هكتار

برای تبدیل هکتار به متر مربع عدد مربوط را × 10000 می کنیم .

برای تبدیل متر مربع به هکتار عدد مربوط را ÷ 10000 می کنیم .

یک متر مکعب = 1000000 سانتی متر مکعب

برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوط را × 1000000 می کنیم .

برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوط را ÷ 1000000 می کنیم .

 

 

نوشته شده توسط در ۸۹/۰۷/۰۲ |