به نام خدا

نام ونام خانوادگی :

درس: جمله نویسی

پایه دوم دبستان 

خرداد

  یاد خدا آرام بخش دل ها است.

1

کامل کن.

من هر روز به دبستان ........................

شما هر روز به کتاب خانه.........................

پیراهن کسی آب می رود ، یعنی پیراهن او......................... می شود.

به جایی که گندم می کارند ،  ................... می گویند .

خراسانی یعنی کسی که اهل ................. است.

به محل اموزش ........................ می گویند.

5/1

2

به جای کلمه ی داخل کمانک کلمه مناسب دیگری بگذار و جمله را بنویس.

خداوند همه چیز را ( خلق کرده است).

 

مردم ما پیش از نورئز خانه ها را(پاکیزه) می کنند.

 

پرستار از آدم های (مریض) مراقبت می کند.

 

5/1

3

مخالف هر کلمه را بنویس.

زیبا:                  خشک :                       بلند:                     تاریک:

1

4

کلمه های زیر را معنا کن.

تازه:                        ناراحت:                قوی :                  مدرسه:

1

5

چهار کلمه بنویس که در آن ها (خود) باشد.    مانند : خودکار

1-                             2-                               3-                         4-

1

6

(گاه)  را  به آخر کدام کلمه های زیر می توان اضافه کرد تا کلمه های معنادار درست شود.

زیارت  -   کتاب  -  سوزن  -  ایست -  گل – کار – گردش – سر

 

1

7

جمله های  درهم ریخته ی زیر را مرتّب کن.

دارد – آدم های -  خدا – راست گو – را دوست .

 

است – داستان های – همه ی – شاهنامه – به  - شعر .

 

2

8

به جای ( ک ) حرف دیگری قرار بده  و 2 کلمه با معنا بساز.

کاه                        1-                            2-

1

9

با کلمه های زیر جمله بساز.

1-    حضرت محمّد(ص):

2-    معذرت:

3-    کثیف:

4-    پزشک:

5-    موج:

6-    دعا :

7-    هنرمند

8-    پارسا :

9-    شاهنامه:

  ۱۰-تشکٌر :

10

موفق باشید

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط در 89/02/11 |
 
مطالب قدیمی‌تر